مناسبت ها و رویدادهای مهم
شاخص های مهم شهر
شهر کشاورزان نمونه
۰
جمعیت کل
درجه شهرداری: ۷
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۴۷
۰
تعداد شهدا
فهرست