مراکز آموزشی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراکز آموزشی شهر
مشخصات مراکز آموزشی شهر
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
 دانشگاه پیام نور قهدریجان
 هنرستان حضرت مریم
 دبیرستان دخترانه حکیمه
 دبستان پسرانه سعادت
دبیرستان دخترانه عرفان
دبستان دخترانه شهدای محراب
دبستان پسرانه فارابی
دبیرستان پسرانه میثم
هنرستان پسرانه الغدیر
دبیرستان پسرانه خیام
دبستان دخترانه شهدای گمنام
دبستان دخترانه رازی
دبیرستان دخترانه ندای اسلام
دبستان دخترانه شهادت
دبستان پسرانه خوارزمی
فهرست