شهدای شهر قهدریجان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شهدای شهر قهدریجان

شهدا ، آزادگان و جانبازان  شهر قهدریجان :

  • تعداد شهدا :۲۳۰ نفر ( تعداد ۱۵ سردار و ۱۶ فرمانده شهید )
  • تعداد رزمندگان : ۵۰۰۰ نفر
  • تعداد آزادگان : ۳۵ نفر
  • تعداد جانبازان : ۳۰۰ نفر
نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت محل شهادت
محمد تقی ابراهیمی رضا ۱۳۳۶/۰۷/۰۵ ۱۳۶۴/۱۲/۱۸ مریوان عملیات والفجر
محمود ابراهیمی علی اکبر ۱۳۴۲/۰۷/۰۹ ۱۳۶۱/۰۱/۰۵ رقابیه عملیات فتح المبین
مهدی ابراهیمی رضا ۱۳۳۹/۱۲/۰۱ ۱۳۶۴/۱۱/۲۵ فاو عملیات والفجر۹
محمود احمدی حیدر ۱۳۴۹ ۱۳۶۶/۰۲/۵ بانه عملیات کربلای۵
سید جلال احمدی سید حبیب ۱۳۴۲/۰۵/۱۵ ۱۳۶۲/۰۷/۲۹ بانه
سید مرتضی احمدی سید احمد ۱۳۳۶/۰۱/۰۳ ۱۳۶۱/۰۱/۰۱ رقابیه عملیات فتح المبین
اصغر اسماعیل زاده عباس ۱۳۶۴/۱۱/۲۸ فاو عملیات والفجر۹
نادر اسماعیلی ید الله ۱۳۴۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
حسین اکبری عباسعلی ۱۳۴۴/۰۲/۱۰ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸جانباز بیمارستان
صفرعلی اکبری حسن ۱۳۲۸/۰۷/۱۰ ۱۳۶۱/۰۲/۲۰ خرمشهر عملیات بیت المقدس
علی اکبری رمضان ۱۳۳۹/۱۱/۵ ۱۳۶۱/۰۲/۱۹ خونین شهر
قاسم علی اکبری حسن ۱۳۳۹/۰۱/۰۱ ۱۳۶۵/۰۸/۰۹ فاو
قربانعلی اکبری محمد ۱۳۴۱/۰۱/۰۳ ۱۳۶۱/۸/۱۵ موسیان عملیات محرم
قدمعلی براتی رجبعلی ۱۳۳۸/۰۳/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
نصرالله پالیزبان علی ۱۳۴۶/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲/۰۳/۳۰ جاده اهواز- اندیمشک
مصطفی ترابی احمدرضا ۱۳۳۹/۰۱/۰۵ ۱۳۶۴/۱۱/۲۸ فاو عملیات والفجر
رجبعلی ترابی عباس ۱۳۴۶/۰۲/۰۹ ۱۳۶۶/۱۲/۲۶ حلبچه عملیات والفجر
رجبعلی جزی محمد ۱۳۴۰/۰۶/۱۵ ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ مجنون
رمضان جعفرزاده محمداسماعیل ۱۳۴۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
محمد جعفرزاه صفرعلی ۱۳۴۵/۱۲/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
محمدعلی جعفرزاده حسینعلی ۱۳۳۸/۱۱/۱۵ ۱۳۶۲/۰۷/۲۷ بانه
صفرعلی جعفرزاده رضا ۱۳۳۳/۰۱/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۶ جفیر عملیات خیبر
عبدالرضا جعفرزاده نوروز علی ۱۳۳۳/۰۳/۱۲ ۱۳۶۰/۰۶/۳۰ سنندج
غلامعلی جعفرزاده حسن علی ۱۳۴۶ ۱۳۶۶/۱۲/۲۵ حلبچه عملیات والفجر
محمدرضا جعفرزاده علی رضا ۱۳۴۷/۰۸/۰۷ ۱۳۶۶/۱۲/۲۶ حلبچه عملیات والفجر
براتعلی جعفری جعفر ۱۳۳۸/۰۲/۲۴ ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ جفیر عملیات خیبر
علی جعفری محمود ۱۳۴۶/۰۶/۰۱ ۱۳۶۱/۰۱/۰۳ رقابیه عملیات فتح المبین
محمد جعفری مهدی ۱۳۴۷/۰۵/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
صفرعلی جعفری اسماعیل ۱۳۵۸/۰۷/۱۵ بانه
عبدالله جعفری مهدی ۱۳۴۹/۰۴/۳۰ ۱۳۶۵/۱۱/۱۶ خونین شهر  عملیات کربلای۵
غلامحسین جعفری عباسعلی ۱۳۶۵/۱۲/۱۱ شلمچه
محمد جعفری رجبعلی ۱۳۵۳/۰۶/۲۰ ۱۳۶۷/۰۴/۰۲ بانه
احمد جمالی زین العابدین ۱۳۴۵/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
سیف الله جمالی حسین ۱۳۴۳/۰۱/۰۵ ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ اشنویه عملیات قادر
عباس جمالی تقی ۱۳۲۶/۰۷/۰۹ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
نصرالله جمالی رمضان ۱۳۴۴/۰۷/۰۹ ۱۳۶۱/۱۱/۲۱ شلمچه عملیات والفجر
نعمت الله جمالی رضاقلی ۱۳۴۰/۱۱/۰۴ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
ابراهیم جمالی حیدرعلی ۱۳۴۶ ۱۳۶۵/۱۲/۱۰ شلمچه عملیات کربلای۵
احمدرضا جمالی حسین قلی ۱۳۴۷/۰۱/۰۵ ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ فاو عملیات والفجر
اسفندیار جمالی ید الله ۱۳۳۹/۰۴/۰۶ ۱۳۶۱/۰۴/۳۱ شلمچه عملیات بیت المقدس
اسماعیل جمالی علی ۱۳۴۲/۰۴/۰۶ ۱۳۶۰/۰۷/۰۷ آبادان
حسنعلی جمالی عباس ۱۳۴۳/۱۰/۰۵ ۱۳۶۱/۰۴/۳۰ شلمچه
رحمت الله جمالی حیدرعلی ۱۳۳۷/۰۱/۰۶ ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بستان عملیات طریق القدس
رحمت الله جمالی رمضانعلی ۱۳۴۵/۰۶/۰۹ ۱۳۶۲/۰۲/۰۱ کردستان
رحیم جمالی عبدالغفار ۱۳۴۴ ۱۳۶۲/۰۷/۲۹ بانه
عبدالرسول جمالی عبدالغفار ۱۳۳۶/۰۸/۰۱ ۱۳۶۲/۰۷/۲۸ بانه
عبدالله جمالی حسین ۱۳۳۹/۰۲/۰۶ ۱۳۶۵/۰۶/۲۶ کامیاران
فضل الله جمالی حیدرعلی ۱۳۴۴/۰۵/۰۲ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ رقابیه عملیات فتح المبین
محمد جمالی صفر علی ۱۳۴۶/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۰۲/۰۱ سنندج
محمدرضا جمالی محمدعلی ۱۳۳۷/۰۷/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴ مجنون
رضا جوابی مجتبی ۱۳۳۸/۰۶/۰۸ ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ ام الرصاص
عباس جوانمردی شعبانعلی ۱۳۳۴/۰۳/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
ابراهیم جوانمردی صفرعلی ۱۳۳۱/۰۱/۰۱ ۱۳۶۱/۰۱/۰۵ رقابیه
اسدالله جوانمردی یدالله ۱۳۴۲/۱۱/۱۴ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ مجنون عملیات خیبر
اکبر جوانمردی علی ۱۳۴۳/۰۱/۰۹ ۱۳۶۵/۱۰/۲۸ شلمچه عملیات کربلای۵
امیرقلی جوانمری محمدعلی ۱۳۴۶/۰۱/۰۱ ۱۳۶۲/۱۲/۰۸ مجنون عملیات خیبر
حسن جوانمردی رضا ۱۳۴۶/۰۹/۰۱ ۱۳۶۶/۱۲/۲۴ حلبچه عملیات والفجر
حسینعلی جوانمردی علی رضا ۱۳۲۳/۰۲/۰۹ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ خونین شهر
رحمت الله جوانمردی محمدتقی ۱۳۴۳/۰۹/۰۲ ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ اشنویه عملیات قادر
علی جوانمردی غلام علی ۱۳۴۲/۰۵/۲۲ ۱۳۶۱/۰۲/۲۰ خونین شهر عملیات بیت المقدس
محمد حسن زاده عباس ۱۳۴۴/۰۷/۲۴ ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ اشنویه عملیات قادر
محمد تقی حسن زاده قاسم ۱۳۴۵ ۱۳۶۳/۱۲/۲۵ مجنون عملیات بدر
ناصر حشمت نظرعلی ۱۳۴۱/۰۸/۱۱ ۱۳۶۰/۰۶/۲۲ کرخه(آر پی جی زن)
حسن حشمت حسین ۱۳۴۳/۰۲/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ مجنون عملیات خیبر
قربانعلی حشمت علی محمد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱ ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ خونین شهر عملیات بیت المقدس
عباس حمزه زاده نعمت الله ۱۳۴۱/۰۸/۰۳ ۱۳۶۰/۰۶/۲۵ آبادان
عبدالله حمزه زاده نعمت الله ۱۳۱۳۴۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
حبیب الله حمزه زاده نصر الله ۱۳۳۴/۰۱/۰۳ ۱۳۶۱/۰۱/۰۴ رقابیه
حسینعلی حمزه زاده عباس ۱۳۴۶/۰۴/۰۹ ۱۳۶۱/۰۱/۰۶ شوش
رحمت الله حمزه زاده محمدرضا ۱۳۴۳/۰۷/۰۹ ۱۳۶۲/۰۸/۰۳ بانه
محمد حمزه زاده علی ۱۳۴۸/۰۹/۱۰ ۱۳۶۶/۱۲/۲۶ حلبچه عملیات والفجر
مصطفی حمزه زاده رجبعلبی ۱۳۴۶/۰۴/۰۱ ۱۳۶۲/۰۵/۰۲ تنگه دربندیخان
حیدر درویشی صادق ۱۳۲۳/۰۲/۰۹ ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ خونین شهر
حیدرعلی رحمانی اسد الله ۱۳۴۶/۰۴/۰۶ ۱۳۶۵/۱۱/۱۸ شلمچه عملیات کربلای۵
رسول رحمانی مصطفی ۱۳۴۳/۰۲/۰۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
علی رحمانی احمد ۱۳۴۲/۰۱/۰۵ ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ پاسگاه زید عملیات رمضان
علی رحمانی حیدرعلی ۱۳۳۷/۰۱/۰۱ ۱۳۶۱/۰۱/۰۶ رقابیه عملیات فتح المبین
غلامرضا رحمانی صفرعلی ۱۳۳۷/۰۳/۰۲ ۱۳۶۱/۰۷/۰۹ ناصر خصرو تهدان
مهدی قلی رحیمی محمد ۱۳۴۱/۰۴/۰۵ ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ پاسگاه زید
علیرضا رحیمی محمد ۱۳۴۳/۸/۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون
قربانعلی رحیمی حیدرعلی ۱۳۴۲/۰۱/۰۶ ۱۳۶۲/۰۲/۰۱ سنندج
محمدرضا رحیمی اسماعیل ۱۳۳۰/۱۰/۲۰ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ رقابیه عملیات فتح المبین
یدالله رضایی نژاد رضا ۱۳۴۰/۰۸/۰۲ ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ خونین شهر
اصغر رفیع زاده پرویز ۱۳۴۶/۰۱/۰۱ ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ ام الرصاص عملیات کربلای۴
رمضان رفیع زاده احمد ۱۳۳۹/۰۲/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۶ مجنون عملیات خیبر
فتح الله رفیع زاده علی ۱۳۳۹/۰۳/۰۹ ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ خونین شهر
اسدالله رمضانی ابراهیم ۱۳۳۵/۰۵/۰۱ ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ پاسگاه زید
یدالله رمضانی ابراهیم ۱۳۴۰/۱۰/۰۲ ۱۳۶۱/۱۱/۲۳ خاک عراق عملیات والفجر
عباس سلمانیان تقی ۱۳۴۳/۰۵/۰۷ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
عبدالرضا سلمانیان حیدرعلی ۱۳۴۶/۰۷/۰۱ ۱۳۶۵/۱۲/۲۹ شلمچه
مهدی سلمانیان غلامعلی ۱۳۴۶/۰۶/۲۰ ۱۳۶۷/۰۳/۱۴ مجنون
نعمت الله سلمانیان فتح الله ۱۳۴۲/۰۱/۱۹ ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ پاسگاه زید عملیات رمضان
حیدر سلمانیان محمد ۱۳۳۶/۰۳/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ مجنون عملیات خیبر
قاسمعلی سلمانیان تقی ۱۳۴۹/۰۱/۰۵ ۱۳۶۵/۱۱/۰۷ شلمچه عملیات والفجر
قربانعلی سلمانیان حسن ۱۳۳۴/۰۳/۰۱ ۱۳۶۲/۰۸/۰۱ خاک عراق عملیات والفجر
محمدحسین سلمانیان غلامرضا ۱۳۴۵/۰۸/۰۹ ۱۳۶۱/۰۵/۱۱ کوشک
محمود سلمانیان حسن ۱۳۴۵/۱۰/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ مجنون عملیات خیبر
سعید شفیع زاده حیدر علی ۱۳۴۱/۰۱/۰۱ ۱۳۷۳/۰۵/۰۷ مجنون عملیات خیبر
محسن شفیع زاده صفرعلی ۱۳۵۴/۰۲/۰۶ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ کردستان
نادر شفیع زاده شعبان ۱۳۴۱/۴/۲ ۱۳۶۱/۱/۱۵ مجنون عملیات خیبر
نصرالله شفیع زاده حیدرعلی ۱۳۲۴/۱۱/۱۰ ۱۳۶۱/۴/۳ رقابیه
منصور شفیع زاده شعبانعلی ۱۳۴۳/۱۲/۱ ۱۳۶۷/۵/۲ رقابیه
یحیی شفیع زاده رمضانعلی ۱۳۴۸/۱/۵ ۱۳۶۲/۱۲/۷ شلمچه
صفرعلی شفیعی علی اصغر ۱۳۴۷/۲/۵ ۱۳۶۲/۸/۱ مجنون
اصغر شیخ حیدر ۱۳۴۲/۱۱/۲۱ ۱۳۶۱/۸/۱۶ خاک عراق والفجر
علی شیخی احمد ۱۳۴۲/۱/۱ ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ عین خوش
فتح الله شیخی نصرالله ۱۳۴۸/۳/۳ ۱۳۶۵/۴/۱۴ مجنون عملیات بدر
محمد علی شیخی حسینعلی ۱۳۳۳/۷/۱ ۱۳۶۶/۷/۳ فاو عملیات والفجر
اکبر صفرزاده علیرضا ۱۳۴۶/۲/۵ ۱۳۶۲/۱۲/۵ شلمچه
سیدعظیم صلابتی سید حسن ۱۳۴۵/۴/۱ ۱۳۶۴/۱۱/۳۰ مجنون عملیات خیبر
عبدالله طاهری مختار ۱۳۴۷/۸/۵ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ فاو عملیات والفجر
قاسم طاهری ناصر ۱۳۴۴/۲/۱ ۱۳۶۱/۴/۳۱ رقابیه
مرتضی طاهری طاهر ۱۳۴۴/۱/۵ ۱۳۶۲/۱۲/۵ شلمچه
عبدرالرسول عزیزی رضاقلی ۱۳۴۷/۷/۱ ۱۳۶۲/۸/۵ مجنون عملیات خیبر
صفرعلی عشقی نوروزعلی ۱۳۴۱/۴/۱۵ ۱۳۶۶ بانه
مهدی قلی غفوری مصطفی ۱۳۴۶/۳/۳۰ ۱۳۶۱/۲/۱۱ منطقه زبیدات(تک تیر انداز)
نادر غفوری مصطفی ۱۳۴۰/۳/۲۱ ۱۳۶۱/۴/۲۶ دارخوئین
ابوالقاسم غفوری مرتضی ۱۳۳۶/۷/۲۵ ۱۳۶۲/۴/۲۳ شلمچه عملیات رمضان
حسنعلی غفوری اسدالله ۱۳۴۳/۸/۳ ۱۳۶۲/۱۰/۱۰ جاده اهواز- اندیمشک
غلامحسین غفوری قاسم ۱۳۴۳/۱۱/۲ ۱۳۵۷/۵/۳ جنوب
صفرعلی غلامی مرتضی ۱۳۳۵/۱/۱ ۱۳۶۱/۲/۱۰ اصفهان
محمد علی قاسمی صفرعلی ۱۳۴۱/۱/۳۱ ۱۳۶۴/۶/۱۸ خونین شهر عملیات بیت المقدس
محمد تقی قاسمی نژاد حسن ۱۳۴۲/۳/۶ ۱۳۶۲/۱۲/۵ اشنویه عملیات قادر
عبدالله قدیری علی ۱۳۴۸/۱/۲ ۱۳۶۲/۷/۲۸ مجنون
اصغر قدیری غلامعلی ۱۳۳۲/۹/۳ ۱۳۶۱/۲/۱۹ خونین شهر عملیات بیت المقدس
جعفر قدیری عباس ۱۳۳۲/۱/۱ ۱۳۶۲/۳/۳۰ جاده اهواز- اندیمشک
حسینعلی قدیری حیدر ۱۳۳۹/۵/۱۶ ۱۳۶۰/۷/۵ آبادان
عبدالله قدیری احمدرضا ۱۳۴۸/۱/۲ ۱۳۶۲/۷/۲۸ بانه
علیرضا قدیری غلامحسین ۱۳۴۰/۶/۶ ۱۳۶۰/۶/۱۸ جاده سنندج
علی کاظم زاده عباس ۱۳۳۹/۲/۲ ۱۳۶۱/۱/۳ رقابیه
غلامعلی کاظم زاده نعمت الله ۱۳۴۵/۷/۱ ۱۳۶۱/۱/۶ رقابیه
محمد کاظم زاده اسماعیل ۱۳۲۸/۲/۲۰ ۱۳۶۰/۲/۲ مریوان
یدالله کاظم زاده عباسعلی ۱۳۴۱/۱۱/۱۰ ۱۳۶۱/۹/۲۹ موسیان عملیات محرم
اکبر کاظمی امیر ۱۳۴۲/۹/۶ ۱۳۶۲/۸/۲۳ خاک عراق
حسین کاظمی رمضانعلی ۱۳۶۷/۱/۲۸ فاو
اصغر محمدی احمدرضا ۱۳۴۲/۱/۱ ۱۳۶۱/۵/۷ پاسگاه بسیج عملیات رمضان
غلامرضا محمدی احمدرضا ۱۳۳۴/۷/۶ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ رقابیه عملیات فتح المبین
قربانعلی محمدی احمدرضا ۱۳۴۳/۴/۱ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
بهروز مرادی قربانعلی ۱۳۳۵/۱۰/۱ ۱۳۶۷/۳/۴ پاسگاه زید
حسن مرادی عباسعلی ۱۳۴۶/۱/۳ ۱۳۶۲/۱۲/۵ فاو عملیات خیبر
حسین مرادی امیرقلی ۱۳۴۲ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
صفرعلی مرادی قاسم ۱۳۴۶/۷/۲۰ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
فرزاد مرادی قربانعلی ۱۳۴۱ ۱۳۶۰/۷/۵ آبادان
قربانعلی مرادی ابراهیم ۱۳۰۰/۱۱/۹ ۱۳۵۹/۷/۴ خرمشهر
محسن مرادی علی ۱۳۴۴/۱/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
محمد مرادی عبدالله ۱۳۴۷/۶/۴ ۱۳۶۶/۱۲/۲۶ حلبچه عملیات والفجر
اسدالله مرادی رمضان ۱۳۳۲/۱/۲۰ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ رقابیه عملیات فتح المبین
اسدالله مرادی رمضانعلی ۱۳۴۴/۸/۵ ۱۳۶۱/۸/۱۷ موسیان عملیات محرم
اسماعیل مرادی عباس علی ۱۳۴۳/۶/۴ ۱۳۶۱/۸/۱۶ عین خوش عملیات محرم
جعفر مرادی حسین ۱۳۳۴/۵/۹ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ رقابیه عملیات فتح المبین
حسن مرادی امیرقلی ۱۳۴۵ ۱۳۶۱/۴/۳۱ کوشک عملیات رمضان
حیدرعلی مرادی قاسم ۱۳۴۳/۱۰/۵ ۱۳۶۰/۳/۲۱ دار خوئین
صفرعلی مرادی رمضانعلی ۱۳۲۰/۱۲/۲۵ ۱۳۶۶/۵/۹ مکه
عبدالله مرادی یدالله ۱۳۳۸/۲/۸ ۱۳۶۰/۳/۲۱ دار خوئین
علیرضا مرادی مرتضی ۱۳۳۹/۴/۹ ۱۳۶۲/۳/۳۰ جاده اهواز-اندیمشک
محمد مرادی رضاعلی ۱۳۴۵/۷/۱ ۱۳۶۱/۸/۱۶ عین خوش عملیات محرم
محمد مرادی عباسقلی ۱۳۳۵/۳/۶ ۱۳۶۱/۲/۱۰ خونین شهر
محمد حسین مرادی محمدعلی ۱۳۴۵/۹/۵ ۱۳۶۵/۴/۱۳ فاو
محمد رضا مرادی حسن ۱۳۵۱ ۱۳۶۶/۱/۲۲ شرق بصره
محمد رضا مرادی رمضان ۱۳۳۴/۱۲/۱ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
محمد علی مرادی حسینعلی ۱۳۴۶/۳/۹ ۱۳۶۶/۱۲/۲۶ حلبچه عملیات والفجر
محمد علی مرادی مرتضی ۱۳۳۹/۴/۱۶ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون
مصطفی مرادی عباسقلی ۱۳۴۵/۴/۵ ۱۳۶۱/۲/۱۰ خونین شهر عملیات بیت المقدس
مهدی مرادی عباس ۱۳۳۸/۱/۹ ۱۳۶۰/۹/۹ بستان عملیات طریق القدس
ابراهیم مشهدی عباسعلی ۱۳۴۳/۱۰/۱۵ ۱۳۶۱/۸/۱۱ موسیان عملیات محرم
رمضانعلی مشهدی حسین علی ۱۳۲۱/۷/۱ ۱۳۶۱/۷/۹ ناصر خسرو
تقی موذنی احمد ۱۳۴۴/۶/۳ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
حسن موذنی حسین ۱۳۳۸/۳/۱۰ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
نبی الله موذنی قربانعلی ۱۳۳۷/۶/۲ ۱۳۶۱/۳/۲ خونین شهر
سید باقر موسوی سید هاشم ۱۳۳۳/۵/۱۰ ۱۳۶۱/۱/۱ رقابیه عملیات فتح المبین
صفرعلی مهدی زاده غلام حسین ۱۳۴۳/۴/۳ ۱۳۶۱/۵/۷ عملیات رمضان
محمد علی مهدی زاده غلام حسین ۱۳۴۵/۵/۹ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
حمزه مهدی زاده حسن ۱۳۱۸/۸/۱۸ ۱۳۶۰/۷/۵ آبادان
محمد حسن مهدی زاده محمد علی ۱۳۴۷/۸/۲ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ مجنون عملیات بدر
حسن مهدی زاده حیدر علی ۱۳۶۷/۱/۲۹ فاو
نعمت الله مهدی زاده غلامعلی ۱۳۴۰/۵/۱ ۱۳۶۰/۱۲/۱۴ جزایر عملیات فتح المبین
رمضان نظری حسینعلی ۱۳۴۵/۷/۱ ۱۳۶۱/۱۱/۱۹ فکه
حسین نقی زاده غلامرضا ۱۳۴۷/۸/۵ ۱۳۶۷/۳/۲۳ شلمچه
عباس نقی زاده محمدحسین ۱۳۶۷/۱/۲۸ فاو
قاسمعلی نقی زاده حسنعلی ۱۳۳۹/۴/۶ ۱۳۶۱/۱/۵ رقابیه عملیات فتح المبین
محمدعلی نقی زاده علیرضا ۱۳۳۴/۵/۵ ۱۳۶۱/۱/۱ رقابیه عملیات فتح المبین
نوروز علی نقی زاده امیرعلی ۱۳۴۶/۱/۱ ۱۳۶۲/۱/۲۲ شرهانی عملیات والفجر
لطف الله وکیلی غلامرضا ۱۳۳۹/۷/۱۵ ۱۳۵۸/۷/۱۵
محمد هادیان عباس علی ۱۳۴۲/۱/۱۹ ۱۳۶۱/۱/۷ دزفول عملیات فتح المبین
مهدی هادیان حسن ۱۳۴۷/۱/۱ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ مجنون عملیات بدر
اصغر هادیان براتعلی ۱۳۴۷/۱/۹ ۱۳۶۱/۸/۱۶ عین خوش عملیات محرم
اکبر هادیان عبدالرضا ۱۳۴۰/۲/۲۴ ۱۳۶۱/۸/۱۸ عین خوش عملیات محرم
باقر هادیان سلطان علی ۱۳۴۶/۲/۹ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ مجنون
پرویز هادیان نوروز علی ۱۳۵۰/۱/۳ ۱۳۶۶/۱۲/۲۹ حلبچه عملیات والفجر
رحمت الله هادیان علی ۱۳۳۳/۳/۲۰ ۱۳۶۱/۱۰/۱۶ کوشک
غلامعلی هادیان قربانعلی ۱۳۴۵ ۱۳۶۲/۱۲/۹ مجنون عملیات خیبر
محمدرضا هادیان حسین ۱۳۴۷/۲/۵ ۱۳۶۵/۱۰/۵ شلمچه عملیات کربلای۴
مهدی هادیان علی ۱۳۴۶/۴/۲ ۱۳۶۲/۱۲/۵ مجنون عملیات خیبر
سید مجید هاشمی سید علی ۱۳۴۱/۱/۲۵ ۱۳۶۱/۹/۲۹ موسیان
سید جواد هاشمی سید مرتضی ۱۳۴۶/۱۲/۱ ۱۳۶۷/۵/۱ شلمچه
سید رسول هاشمی سیدعبدالله ۱۳۴۲/۵/۱۱ ۱۳۶۰/۹/۹ بستان عملیات طریق القدس
سید قاسم هاشمی سید عبدالله ۱۳۳۹/۶/۱۰ ۱۳۶۲/۸/۱ خاک عراق عملیات والفجر
سید محمد هاشمی سیدباقر ۱۳۴۸ ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ فاو عملیات والفجر
حسین یادگاری رمضان ۱۳۴۰/۱/۲۲ ۱۳۶۱/۵/۸ کوشک عملیات رمضان
عبدالله یادگاری اصغر ۱۳۳۶/۶/۶ ۱۳۶۱/۴/۸ دشت عباس
غلامرضا یادگاری یدالله ۱۳۴۵/۲/۲ ۱۳۶۵/۱۲/۵ شلمچه عملیات کربلای۵
قاسمعلی یادگاری مرتضی ۱۳۴۴/۷/۹ ۱۳۶۱/۵/۷ کوشک
فهرست