راه های ارتباطی
شماره های تماس با شهرداری:
ارسال فکس:
ایمیل شهرداری:
آدرس شهرداری: