مناسبت ها و رویدادهای مهم
چندرسانه ای شهر …..
شاخص های مهم شهر
شهر کشاورزان نمونه
۰
جمعیت کل
درجه شهرداری: ۷
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۴۷
۰
تعداد شهدا

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمها بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست